Füzérke – egy bevált virágzat modul

Összetett  virágzatokban, melyekben füzér szerkezetű  rész virágzatok is előfordulnak az elemi füzér virágzati egység neve füzérke. A füzéres összetett virágzatok különbözőek lehetnek pl: fejecske, összetett füzér, fürtös füzér, bugás füzér, stb. A füzérke alapegységek azonban leggyakrabban a fűfélék és a sásfélék összetett virágzataiban jelennek meg és kombinálódnak változatos formákban. A pázsitfűfélék családjában gyakran kalászkának is nevezik őket.

Egy kétvirágú füzérke szerkezete

Egy kétvirágú füzérke szerkezete

Zab/Avena/ - többvirágú füzérke termésekkel és a takaró pelyvalevelekkel

Zab/Avena/ – többvirágú füzérke termésekkel és a takaró pelyvalevelekkel

Alaktanilag a kalászka /füzérke/egység egy egyszerű  füzérvirágzat. A fűféléknél a kalászkákat  kivülről a virágzat alapján két oldalt található – a fajra, fajtára jellemzõ – fellevélpár: a pelyva /gluma/ borítja, ezeken belül a kalászkatengelyen helyezkednek el a kocsánytalan, ülő virágok. Gyakran a füzérkét alulról támasztó külső pelyva hosszabb vagy rövidebb szálkában /arista/ végzõdik. A virágok száma a füzérkében/kalászkában különbözõ lehet: az árpának egyvirágú kalászkái vannak; a búza, rozs, zab füzérkéi pedig többvirágúak.

A kalászkában minden egyes virágot két toklász /palea/ vesz körül. Helyzetük szerint az egyik az alsó vagy külsõ /palea inferior/, a másik a felsõ vagy belsõ /palea superior/. A  külsõ toklász a pelyvához hasonlóan viselhet hosszabb-rövidebb szálkát is, a belső toklász gyakran hártyás, pergamen szerű. A külső toklász az elemi virágzat/füzérke/ tengelyén, míg a belső toklász már magában a virágban, a virág tengelyén található. A két védelmet biztosító  képződmény tehát eltérő eredetű: a külső toklász fellevélből, a belső a leegyszerűsödött virágtakaró egyik lepellevélből fejlődött ki. A pelyvák és toklászok alakja, függelékei a fajok pontos elkülönítésében nélkülözhetetlenek.

Az egyes virágok közepén a termő található, csúcsán a szélbeporzáshoz alkalmazkodott, hosszan kinyúló és gyakran fésűs bibével. A termő alatt erednek a porzók, számuk három az esetek többségében /ritkán  vannak eltérések/. A porzók alatt található a lepel redukált maradványa, a két lepelserte /lodicula/. A lodicula feladata a toklászok szétfeszítése, lehetővé téve, hogy az ivarlevelek kinyúlhassanak a virágból.

Füzérkék kombinációjával alakult kalászok

Füzérkék kombinációjával alakult kalászok

  A sásfélék virágai  a pázsitfüvek virágainál  még egyszerűbbek és mindig egyivarúak. A hazai sás fajok egy kivétellel/Carex davalliana/ egylakiak, vagyis a porzós és a termős virágaik azonos egyedeken fordulnak elő. A virágok itt is füzérke egységekbe rendeződnek Minden egyes virág tövében egy fellevelet találunk, melyet általában pelyvának nevezünk. A porzós virág a fellevél mellett még 3 porzót tartalmaz. A termős virág is rendkívül egyszerű: 2-3 ágú bibe és   egyetlen kifejlett magkezdeményt tartalmazó a termést körülnövő murvalevéllel burkolt termő.

A sásvirágzat füzérkéi a bennük levő virágok ivari jellege alapján lehetnek homogének, füzérkéket ekkor csak azonos egyivarú virágok építik fel. Ebben az esetben vagy csak termős vagy csak porzós virágok vannak egy füzérkében. A termős és a porzós füzérke alakja, mérete markánsan eltérő, a növény virágzata kinézetre nagyon eltérő, különböző füzérkékből épül fel: heterostachyus. Ezekben az összetett virágzatokban a női füzérkék alul vannak vastagok,gyakran gömb formájúak és rövidek, míg a porzósok csúcsi helyzetűek, vékonyak és hosszú-hengeresek.

Carex flava heterostachyus füzérke konbinációk

Carex flava heterostachyus füzérke konbinációk

Ha ugyanazon fűzérkében porzós és termős virágok is vannak, akkor a részvirágzat vegyes virágú és minden füzérke hasonló kinézetű: homostachyus.   Ezekben a füzérkékben a különböző ivarú virágok elkülönülnek és egymáshoz viszonyított helyzetük alapján két csoportjukat különböztetjük meg:

Felülporzós/androgynus, „androgin”, csúcsonporzós/ a virágzat, ha a porzós virágok a virágzati tengely csúcsán a női virágok csoportja felett helyezkednek el. Virágzáskor a feltűnő portokok alapján  ez egyszerűen felismerhető, később, mikor növény elvirágzott és a portokok lehullnak,  egy ideig még a porzószálak jól azonosíthatók

Felülporzóe sás füzérvirágzatok

Felülporzós  sás füzérvirágzatok

Az alulporzós /gynecandricus, „ginandrikus”, tövénporzós/ virágoknál a fentiekkei ellentétben a porzós virágok a virágzati tengely alsó részén, annak tövénél helyezkednek el. A Hyparrhenae  sás csoport fajainál a porzós virágok a  mindkét nemű virágokat együtt tartalmazó un váltivarú füzérkék alsó részén helyezkednek el.

Alulporzós sás virágzatok

Alulporzós sás virágzatok

 

 

Alulporzós és felülporzós virágzatok

Egylaki növényeknél, ha az egyivarú virágok közösen egy adott virágzatban fejlődnek, a különböző ivarú  virágok egymás mellett keverten, vagy egymástól elkülönülten a virágzat különböző részein csoportosulva helyezkedhetnek el.

Felülporzós/androgynus, „androgin”, csúcsonporzós/ a virágzat, ha a porzós virágok a virágzati tengely csúcsán a női virágok csoportja felett helyezkednek el. Virágzáskor a feltűnő portokok alapján  ez egyszerűen felismerhető, később, mikor növény elvirágzott és a portokok lehullnak,  egy ideig még a porzószálak jól azonosíthatók. Később csupán az érett termések vagy a porzós virágok üres helye tanúskodik a virágzatban  a korábbi helyzetről. A termős és porzós virágok zónái ilyen esetekben vagy érintkeznek egymással, vagy egy rövid meddő tengelyrész választja el őket.Arum sp spadixLeggyakrabban a kontyvirágok/Araceae/, és a gyékények/Typha/ torzsa virágzatában, vagy az egyivarú virágokat viselő sásoknál találkozhatunk felülporzós virágzatokkal.

A gyékény felülporzós virágzata

A gyékény felülporzós virágzata

A sásfélék/Cyperaceae család/ összetett virágzatában a csoportra általánosan jellemző egyivarú virágokat füzérkékben tömörítő rész-virágzatokban az un Acrarrhenae csoportnál a porzós virágok az ivarilag kevert virágú egyes füzérkék csúcsán vannak.

Felülporzóe sás füzérvirágzatok

Felülporzós  sás füzérvirágzatok

Az alulporzós /gynecandricus, „ginandrikus”, tövénporzós/ virágoknál a fentiekkei ellentétben a porzós virágok a virágzati tengely alsó részén, annak tövénél helyezkednek el. Ez az tipus ritkábban fordul elő a növényvilágban, a sásoknál azonban több fajnál találkozhatunk ezzel az esettel is
Alulporzós sás virágzatok

Alulporzós sás virágzatok

A Hyparrhenae csoport fajainál a porzós virágok a  mindkét nemű virágokat együtt tartalmazó un váltivarú füzérkék alsó részén helyezkednek el. A porzós virágok tája a virágzás után itt nehezebben ismerhető fel mivel a termésfejlődés során a gyorsan növekedő  termések a tengelyen a megporzás után azonnal lehulló porzós virágok helyét is elfoglalhatják.A kétféle sás csoportban közös hogy a porzós és termős virágok egyazon füzérkében – ugyan különböző helyzetben- együtt vannak, így a növényen egyforma vegyes ivarú füzérkéket találunk /un Homostachyae fajcsoport./

Letöltések14A palkasás /Carex bohemica/ habitusában a megnyúlt virágzati fellevél miatt nagyon hasonlít a palka félékhez A palkák kétivarú virágaival ellentétben e sásfajnak/ a sásokra általánosan jellemzően/ azonban egyivarú virágai vannak. Gömbszerű  hím és női ivarú virágokat egyaránt tartalmazó termetes fejecske virágzatában alul találhatók a porzós és feljebb a termős virágok.

A hazai túlnyomó részben egylaki   sásfajoknál/ mindössze egyetlen faj a kétlaki Carex davalliana a kivétel/ gyakran előfordul, hogy egy összetett sás virágzatban azonos ivarú porzós, vagy termős füzérke egységeket találunk, melyek közösen hoznak létre összetett  virágzatokat. Gyakran előfordul, hogy ezekben az esetekben is a különböző ivarú virágokból álló termős, vagy porzós füzérkék elkülönült régiókat alkotnak a virágzaton belül. A sásoknál az un Heterostachyae csoport fajainál tisztán porzós, vagy termős füzérke részvirágzatok helyezkednek el az összetett virágzatban. A virágzati tengely csúcsi részén rendszerint porzós füzérkék míg alattuk a termős füzérke részvirágzatok találhatók.Carex-ekA Heterostachyae fajcsoportnál tehát a porzós és a termős virágok egymástól alakilag is különböző füzérke részvirágzatokat alkotnak, melyek a virágzati tengelyen is elkülönülnek. Ilyenkor tehát alul-, vagy felülporzós összetett virágzatokról, illetve virágzati egységekről/porzós-, vagy termős füzérkék/ beszélünk.

 

 

Homo-, és heterotaktikus virágzatok

Az egyszerű virágzatok/infloreszcencia/ mellett a növényvilágban szép számmal találunk bonyolultabb szerveződésű összetett virágzatokat. Az összetett virágzat/szünfloreszcencia/ egy  virágzati főtengelyhez oldalról kapcsolódó egyszerű virágzati alegységekből/elemi virágzatok-parakládiumok/ moduláris alapokon felépülő rendszer. A virágzatban a főtengely és a hozzá laterálisan kapcsolódó másod-, harmadrendű oldalágak növekedése lehet nyílt, ekkor a virágzat politelikus/indeterminált virágzatok/, vagy a tengelyvégeken egy terminális virág megjelenése miatt zárt: monotelikus/deterninált virágzatok/.

Az összetett virágzat pontos megnevezése a felépítő egyszerű virágzatokból vezethető le. A pontos, szabatos elnevezés kívülről halad a főtengely irányába. Az alacsonyabb rendű külső elágazás a kezdőtag és a főtengely  virágzati típusa  az elnevezés  befejező tagja.

Összetett fürt virágzatok

Összetett fürt virágzatok

 A homotaktikus összetett virágzat: azonos virágzati elemekből épül fel. Gyakori formái pl az összetett ernyő, vagyis ernyőbe szerveződő kisebb egyszerű ernyővirágzatok – (pl.:Apiaceæ-Ernyős virágzatúak).

Vadmurok - összetett  virágzaternyő

Vadmurok – összetett ernyő virágzat

Az összetett fürt(bugavirágzat) fürtben álló kisebb fürtvirágzatokból épül fel – (pl.:  orgona félék-Syringa,  Buddleja). A pázsitfűveknél gyakori összetett füzér („füzéres füzér” = kalász) lényegében füzérbe szerveződő kisebb füzérvirágzatok( un”fűzérkék”) összessége – (pl.: számos gabona Triticum, Hordeum, Secale stb).

Összetett füzér - kalász

Összetett füzér – kalász

Az összetett bogernyő: bogernyőbe rendezett kisebb bogernyőkből áll(pl.:Sambucus-bodza, Sorbus-berkenye).

A gyopárokra gyakranjellemző összetett fészek egy nagyobb fészekbe tömörült kisebb fészkekből  létrejött rendszer – (pl Leontopodium-havasi gyopár).

A homotaktikus virágzatokban látható, hogy mindig azonos típusú alapegységek kombinálódnak a főtengely és az oldalágak elágazásrendszere azonos. Gyakran más, kevésbé nyelvtörő, egyszerűbb néven ezeket a virágzatokat kétszeresen, háromszorosan összetett alapvirágzatoknak nevezzük az előbb említett szabály mellőzésével( pl összetett ernyő-ernyős ernyő helyett, összetett fürt-fürtös fürt helyett, összetett füzér, összetett fészek stb).Gabona dolgok

A heterotaktikus összetett virágzatokban különböző egyszerű virágzatok kombinálódnak, tehát ez a típus többféle, különnemű virágzati elemből szerveződő összetett virágzat.

Sátorba rendezett fészekvirágzatok

Sátorba rendezett fészekvirágzatok

A fészkes sátor: sátorvirágzattá rendezett fészekvirágzatokból épül ki – ( pl.: Achillea-cickafark, Tanacetum-varádics). A fészkes kettősbog: dichasiumba szerveződő fészekvirágzatokból áll – (pl.:Senecio-aggófűvek). A kettősbogas fürt virágzat: fürtös virágzatban szerveződő kettősbogakból áll – ( pl.: Aesculus-vadgesztenye).

Bromus/rozsnok/ - füzéres fürt/buga virágzat

Bromus/rozsnok/ – füzéres fürt/buga virágzat

A fűfélék egyik jellemző virágzata a  füzéres fürt ill. füzéres összetett fürt /”bugavirágzat”/  lényegében fürtbe (vagy összetett fürtbe) szerveződő füzérek zártabb, vagy lazább, néha termetes méretű rendszere – (pl.: Avena-zab, Bromus-rozsnok, Oryza-rizs, Phragmites-nád stb.).

Fekete nadálytő - boragoid virágzat

Fekete nadálytő – boragoid virágzat

A boragoid virágzat: kettősbogakba szerveződő forgókból vagy kunkorokból áll a – Boraginaceae-érdeslevelűek családban nagyon gyakori. A verticillaszter virágzat – álörvökbe csoportosult  kettősbogak egymás fölé épülő emeletei (un„szagatott álfüzér”) az ajakos virágúak családjában( Lamiaceæ) általános.

 

az ajakosokra/Lamiaceae/ jellemző verticillaszter virágzat

Az ajakosokra/Lamiaceae/ jellemző verticillaszter virágzat

Csak néhány, elsősorban a honi flórában gyakrabban előforduló, virágzat típus bemutatására  szorítkozó  ismertető a teljesség nélkül is a virágzatok szerveződésének szép példáit mutatja.